Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škôlka

Charakteristika MŠ Veľké Hoste

Naša materská škola je jednotriedna  s kapacitou 20 detí, s veľkým školským dvorom, slúžiacim na výchovno – vzdelávacie aktivity, hry, záujmové činnosti,  rozvíjanie pohybových zručností a zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí. Budova materskej školy je umiestnená v strede obce.  Zriaďovateľom je Obec Veľké Hoste.

Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá  riaditeľka  MŠ. V čase jej neprítomnosti riadi  MŠ riaditeľkou poverený zástupca, v našom prípade pani učiteľka. Materská škola má celodennú prevádzku a poskytuje výchovu a vzdelávanie v čase od 6.30 – 16.00 hod. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie, celodennú aj poldennú starostlivosť deťom od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dvojročné deti prijímame iba vtedy, ak nám to kapacita a podmienky dovolia. Takéto dieťa musí ovládať kultúrno – hygienické návyky.

MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu a nesie názov „Sedmokráska“. Poslaním výchovy v ŠkVP Semokráska  je vytvoriť podmienky pre zdravý, celostný vývin detí v zmysle  prirodzenej  výchovy  a  vzdelávania  detí,  opierajúc  sa  o  poznanie  o človeku  a svete a rozvíjať tak jedinečnú, neopakovateľnú osobnosť dieťaťa.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť  celostný osobnostný rozvoj, optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň dieťaťa ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami:

Rodičia detí sa stretávajú na  rodičovskom združení, ktoré zasadá podľa potreby MŠ. Dvaja z rodičov sú členmi Rady školy, ktorá spravidla zasadá 4x do roka. Rada školy prerokováva výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Do jej programu sa zaraďuje aj prerokovávanie aktuálnych problémov MŠ. Materská škola úzko spolupracuje s obecným úradom, s DHZ vo Veľkých Hostiach a v nemalej miere s rodičmi detí, ktoré navštevujú našu materskú školu.

Aktivity našej materskej školy:

  • Tekvičková slávnosť
  • Záhady ľudského tela, zdravá výživa
  • Mikuláš
  • Karneval
  • Návšteva knižnice
  • Návšteva hospodárského dvora u tety Anky
  • Deň matiek
  • Deň detí
  • Rozlúčka s predškolákmi 
  • a iné

Dokumenty na stiahnutie: