Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Po zmenách spoločenského systému v roku 1989 občania uvítali možnosť prvých slobodných volieb. Obec Veľké Hoste nebola splynofikovaná, ale v roku 1997 sa začali úspešné kroky k realizácii plynofikácie, ktorá bola v roku 1999 úspešne zavŕšená kolaudáciou. V posledných desaťročiach sa obec úspešne etablovala v novodobých podmienkach európskeho priestoru, kam prirodzene ako súčasť Slovenska patrí. Postupne sa v obci modernizuje už vybudovaná materiálno – technická základňa: dobudoval sa chodník v spodnej časti obce, vymenilo sa pouličné osvetlenie za modernejšie (úsporné), modernizovalo sa elektrické vedenie v obci ako aj vedenie pouličného rozhlasu. Bola zrealizovaná rekonštrukcia domu smútku na modernú pietnu budovu (Dom nádeje) s možnosťou slúženia sv. omší. V areáli futbalového ihriska boli formou kontajnerových buniek zriadené šatne pre futbalistov, s potrebnými sociálnymi ako aj hygienickými zariadeniami, miestnosťou pre rozhodcov ako aj bufetom a skladom náradia. Do budúcnosti obec vyslovila zámer v uvedenom areáli vybudovať oddychovú zónu na organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce ako aj širokú verejnosť. V súčastnosti bol zrekonštruovaný kultúrny dom ,ktorého súčasťou je i Obecný úrad veľké Hoste, požiarna zbrojnica ,obecná knižnica, verejný internet.

Kultúrny a športový život

V obci Veľké Hoste sa tradične na jeseň koná párová tanečná zábava „Kačacie hody“ ktorá je výnimočná večerou, na ktorej sa podáva plnená kačka, pečená v pravej drevom vykurovanej peci, ku ktorej sa podávajú lokše, šalát z čerstvej kapusty, kvalitné vínečko a to všetko pri príjemnej živej hudbe. Okrem Kačacích hodov sa v kultúrnom dome vo Veľkých Hostiach počas roka usporadúvajú rôzne tanečné zábavy, ako majáles, poľovnícky ples, mikulášske vystúpenia detí, posedenie na deň matiek, posedenie pre dôchodcov, silvestrovská zábava a z času na čas sem zavíta i ochotnícke divadlo. Okrem kultúrnych podujatí sa v obci konajú i športové akcie, a to najmä futbalové zápasy ligy a turnaje ktoré organizuje Telovýchovná jednota Veľké Hoste. Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Hoste pravidelne organizuje na školskom dvore športový deň 1. mája ako aj pri príležitosti dňa detí, taktiež približne v päťročných intervaloch organizuje okrskovú hasičskú súťaž – previerky pripravenosti. Novou tradíciou obce Veľké Hoste sa stáva Deň zvrchovanosti, čo je kultúrno športové podujatie zavŕšené zapálením vatry zvrchovanosti a zábavou pri živej hudbe až do rána. Toto podujatie organizuje Obecný úrad Veľké Hoste v spolupráci s Odborom mladých matičiarov z Veľkých Hostí pri príležitosti prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Každoročne v septembri, si katolíckyveriaci pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska, v kaplnke v hornej časti obce, ktorá je Sedembolestnej Panne Márii zasvätená. Počas vianočných sviatkov vo Veľkých Hostiach tak ako i po celej Suchej doline, tunajšie deti organizované Farským úradom Malé Hoste, koledujú a prinášajú do rodín posolstvo narodenia Pána .

Mikroregión Suchodolie 

30. marca roku 2000, obec Veľké Hoste spolu s ďalšími piatimi obcami, Šišov, Libichava, Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, založili mikroregión Suchodolie. Neskôr sa k nim pridali ďalšie tri obce, Chudá Lehota, Borčany a obec Livinské Opatovce v okrese Partizánske. Zámerom bolo vzájomnou spoluprácou, prispieť k rozvoju nášho regiónu, jeho kultúrnych, spoločenských, športových ale aj podnikateľských aktivít. Vznik tohto združenia, okrem iného vytvoril aj lepšie možnosti etablovania sa v európskom priestore ako i efektívnejšie čerpanie zo štrukturálnych fondov EÚ. Od vzniku mikroregiónu Suchodolie sa konajú už tradične podujatia organizované výlučne na prezentáciu mikroregiónu a to :Deň Suchodolia – štafetový beh reprezentantov obcí Suchodolia ktorý sa koná vždy na počiatku letných prázdnin a beží sa cez celú Suchú dolinu kde každú obec reprezentujú bežci s vlajkou obce a navzájom si odovzdávajú štafetový kolík, na ktorý v každej obci priviaže starostka alebo starosta stuhu. Celá štafeta sa zavŕši v niektorej z obcí (každý rok v inej) a tam sa Deň Suchodolia zavŕši veľkolepou slávnosťou. Stolnotenisový turnaj Suchodolia je takisto akcia ktorá sa koná každý rok v inej obci v rámci celého Suchodolia. Koná sa medzi Vianocami a Silvestrom a je to vlastne turnaj v ktorom reprezentujú obce hráči ktorí najskôr museli zvíťaziť na turnaji vo svojej obci aby mohli postúpiť na tento turnaj mikroregiónu.

Dobrovoľný hasičský zbor

Začiatky pôsobenia dobrovoľných hasičov vo Veľkých Hostiach siahajú ešte do čias vzniku obce Veľké Hoste, keďže už v tomto období pri požiari alebo inom nešťastí boli obyvatelia obce vždy odhodlaní pomôcť svojim blízkym.

Dobrovoľná hasičská organizácia, známa dnes ako Dobrovoľný hasičský zbor bola v obci Veľké Hoste založená v roku 1913. Činnosť a štruktúra tejto dobrovoľníckej organizácie bola veľkým prínosom pre obyvateľov obce, nie len v súvislosti s hasením požiarov ale i v oblasti kultúrnej, športovej ako i výchovnej, a tak sa stala jednou zo základných zložiek obce Veľké Hoste. Po vzniku 1. Československej republiky a následnom založení Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1922, sa i náš dobrovoľný hasičský zbor stal súčasťou tejto celonárodnej organizácie. Prvoradou úlohou hasičov vo Veľkých Hostiach v čase ich vzniku bolo rovnako ako aj dnes, hasenie požiarov, odstraňovanie následkov živelných katastrof a poskytnutie rôznych druhov pomoci svojim spoluobčanom v núdzi.

Po vzniku oficiálnej hasičskej organizácie vo Veľkých Hostiach sa okrem už spomenutej ušľachtilej pomoci obyvateľom v núdzi, stali hasiči i dôležitým prvkom pri budovaní obce Veľké Hoste. Okrem iného sa Veľko-Hostianskí hasiči podieľali na výstavbe budov Obecného úradu, Kultúrneho domu, novej školy, pri osádzaní obrubníkov na chodníky, pri výkope privádzacieho potrubia do požiarnej nádrže vo Veľkých Hostiach ako aj pri ďalších projektoch v rámci početných akcií „Z“. Taktiež sa hasiči stali významnou zložkou kultúrneho života obce Veľké Hoste, keďže organizovali rôzne podujatia a výlety pre svojich členov ako aj pre ostatných občanov obce. V súčasnosti je aj naďalej podstatou činnosti dobrovoľných hasičov vo Veľkých Hostiach pripravenosť a akcieschopnosť v prípade potreby zásahu, či už hasenia požiaru, pomoci pri živelných pohromách ako aj v iných krízových situáciách. Pri udržiavaní kondície a zdatnosti mužstva sú nápomocné každoročné previerky pripravenosti ako aj hasičské súťaže, ktorých sa členovia DHZ Veľké Hoste pravidelne zúčastňujú a dôstojne reprezentujú svoju obec. Veľko-Hostianskí hasiči sa taktiež podieľajú na rozličných projektoch a činnostiach v prospech obyvateľov obce. Taktiež sa DHZ Veľké Hoste aktívne podieľa na kultúrnom a športovom živote obce, organizovaním a spoluorganizovaním rôznych kultúrno-športových akcií pre deti ako aj dospelých.

Telovýchovná jednota 

V roku 1964 bola v obci Veľké Hoste založená Telovýchovná jednota TJ Veľké Hoste, ako nadviazanie na dlhoročnú tradíciu futbalu v našej obci. TJ prešla dobou úspechov i pádov. Ale čo je najdôležitejšie, že i v ťažkých časoch tu bolo vedenie ktoré ju nezrušilo ale dokázalo udržať až do dnešného dňa. Poďakovanie patrí funkcionárom ktorí majú zásluhu či už na jej vzniku alebo a hlavne na jej pokračovaní. Nedávne obdobie ktoré si ešte všetci živo pamätáme a to v roku 2003/2004, mala TJ Veľké Hoste družstvo žiakov, ktorí v ročníku 2003/2004 skončili v majstrovstvách oblasti Partizánske a Bánovce nad Bebravou na konečnom 2. mieste. TJ Veľké Hoste v spolupráci s TJ Šišov založia futbalové družstvo dorastu, ktoré v sezóne 2003/2004 skončilo na výbornom 3. mieste v II. triede, čím postúpilo do I. triedy kde v nasledujúcom ročníku vyhralo a tým pádom mužstvo dorastu postúpilo až do majstrovstiev oblasti dorastencov OBLFZ Prievidza. Ani v tejto súťaži sa naši chlapci nestratili a skončili v konkurencii mužstiev ako Pravenec, Kamenec pod Vtáčnikom, na 5. mieste. Následne, vzhľadom k tomu, že väčšina dorastencov dovŕšila vek 18 rokov, bolo z družstva dorastencov TJ Veľké Hoste zložené mužstvo dospelých, ktorí sa prihlásili do II. triedy Partizánske – Bánovce nad Bebravou, kde úspešne hrajú dodnes. V poslednom súťažnom ročníku 2010/2011 naši futbalisti skončili na peknom 4. mieste.

Odbor mladých matičiarov 

V roku 2010 bol v našej obci Veľké Hoste založený Odbor mladých matičiarov (OMM). Matica Slovenská, ktorá vznikla v roku 1863 pri príležitosti 1000 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, je jednota milovníkov národa a života Slovenského, OMM je organizácia Matice Slovenskej, ktorá združuje mladých ľudí. Prvoradým cieľom OMM je národná činnosť smerujúca k všestrannému uspokojeniu záujmov a záľub slovenskej mládeže, predovšetkým poznanie národných dejín, kultúry a našich tradícií. Náš hlavný cieľ je združovať mladých, národne uvedomelých ľudí, odhodlaných dobrovoľne sa aktivizovať v oblasti kultúrneho a športového života našej obce ako aj okolia, s dôrazom na pozdvihnutie národného povedomia, v spolupráci so všetkými zložkami obce Veľké Hoste (Obecný úrad, Dobrovoľný hasičský zbor, Telovýchovná jednota). Chceme zastaviť negatívny trend anonymného života a obnoviť pestrý kultúrny život celej obce. Okrem spoločných akcií zameraných na stmelenie nášho kolektívu je našou prvoradou činnosťou organizovanie a spoluorganizovanie kultúrno – športovo – spoločenských podujatí pre obyvateľov našej obce ako aj návštevníkov z blízkeho či vzdialeného okolia.