Zmenšiť textZväčšiť text

Opatrovateľská služba

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službácha o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Žiadateľ o sociálnu službu na príslušný obecný úrad doloží:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,kópiu aktuálneho rozhodnutia o dôchodku. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vyplní a podpíše žiadateľ. V prípade, že žiadateľnie je spôsobilý na právne úkony alebo mu jeho nepriaznivý zdravotný stav nedovoľuje konaťosobne a samostatne, žiadoť zaňho vyplní a podpíše jeho zákonný zástupca. V žiadosti si žiadateľ musí určiťť druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený.

Ak žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba, časťť 2. vyplní nasledovne:

2. Druh a forma sociálnej služby, na ktorú má byť žiadateľ posúdený:

 • Druh (vyznačte krížikom X) 
 • Forma (vyznačte krížikom X)
 • Pobytová forma
 • Opatrovateľská služba
 • Terénna celoročná

Zariad. opatrov. služby

 • Ambulantná týždenná

Zariadenie pre seniorov

 • Pobytová denná
 • Denný stacionár

Ak žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Zariadenie pre seniorov, časťť 2. vyplní nasledovne:

2. Druh a forma sociálnej služby, na ktorú má byť žiadateľ posúdený:

 • Druh (vyznačte krížikom X)
 • Forma (vyznačte krížikom X)
 • Pobytová forma
 • Opatrovateľská služba
 • Terénna celoročná

Zariadenie opatr. služby

 • Ambulantná týždenná

Zariadenie pre seniorov

 • Pobytová denná
 • Denný stacionár

Na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (od obvodného lekára) vyhotoví zmluvný posudkový lekárlekársky posudok. Na základe lekárskeho posudku sa vypracuje sociálny posudok. Lekársky a sociálny posudok sú podkladom pre vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Odkázanosť na sociálnu službu

V zmysle § 49 ods. 11 zákona o sociálnych službách je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II. až VI. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

Druh sociálnej služby – opatrovateľská služba

Ak žiadateteľ bude posúdený ako osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby resp. odkázaná na poskytnutie konkrétnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby, obec uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľom v zmysle § 84, ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. je fyzická osoba, ktorá:

 • a) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo
 • b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Opatrovateľa, resp. osobu odborne spôsobilú na poskytovanie opatrovateľskej služby si navrhne buďžiadateľ, alebo mu podľa dostupných možností bude pridelená prostredníctvom obce.

Druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov

Žiadateľ si pri podávaní žiadosti môže sám vybraťť poskytovateľa sociálnej služby, resp. zariadenie, do ktorého by chcel umiestniť.

Ak žiadateľ bude posúdený ako osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, resp. odkázaná na poskytnutie konkrétnej sociálnej služby – umiestnenie do zariadenia pre seniorov, obec zašle vybranému zariadeniu žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre žiadateľa spolu so všetkými potrebnými dokumentmi.