Zmenšiť textZväčšiť text

Osvedčenie podpisu a listiny

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa z ťťažkých zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
Osvedčenie podpisu – občan predloží:- občiansky preukaz, alebo cestovný pas- listinu, na ktorej sa osvedčuje podpis- správny poplatok v hotovosti – 1,50 € za jeden podpis. Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom (č. 599/2001 Z.z.).

Osvedčenie listiny – občan predloží:- originál listiny na osvedčenie + kópia listiny (kópiu je možné urobiťť í na obecnom úrade)- správny poplatok v hotovosti – 1,50 € za jednu stranu.

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom, alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom (č. 599/2001 Z.z.). Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosťskutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykoná osvedčovanie

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány)
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.