Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Obec  Veľké Hoste zverejňuje zámer a vyhlasuje v zmysle ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle ust § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku obce.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, podmienky predaja, predmet predaja, časový harmonogram súťaže, kritéria hodnotenia návrhov a spôsob podania ponuky a oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže sú podrobnejšie popísané v priloženom dokumente.

Obec  Veľké Hoste zverejňuje zámer a vyhlasuje v zmysle ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle ust § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku obce.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, podmienky predaja, predmet predaja, časový harmonogram súťaže, kritéria hodnotenia návrhov a spôsob podania ponuky a oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže sú podrobnejšie popísané v priloženom dokumente.

Dokumenty na stiahnutie:

Obec  Veľké Hoste zverejňuje zámer a vyhlasuje v zmysle ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle ust § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku obce.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, podmienky predaja, predmet predaja, časový harmonogram súťaže, kritéria hodnotenia návrhov a spôsob podania ponuky a oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže sú podrobnejšie popísané v priloženom dokumente.

Dokumenty na stiahnutie: