Zmenšiť textZväčšiť text

Profil verejného obstarávateľa

Obec Veľké Hoste je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní “ ). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov ,uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona zabezpečuje starostka obce a jednotliví pracovníci obecného úradu o organizácií zriadených obcou v súlade s organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Veľké Hoste na internetovej stránke svoj ,,Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, Informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje

Verejný obstarávateľ: Obec Veľké Hoste
Sídlo: Obecný úrad č.208, 956 38 Veľké Hoste
Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Bronišová

IČO: 00311251
DIČ: 2021054321

Bankové spojenie: Prima banka , a.s. Trenčín
Číslo účtu: 0690260001/5600

038/76 957 20
ocuvelkehoste@pbi.sk

Obec Veľké Hoste spracovala internú Smernicu o Verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania. Účelom smernice je stanoviť postup Obce Veľké Hoste pri obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, na poskytovanie služieb, koncesie a súťaže návrhov pri realizácii bežných a kapitálových výdavkov.